Αντικείμενο – Σκοπός

parallax background

Το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος

Με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού που απαρτίζεται από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από επισκέπτες – διδάσκοντες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επαγγελματικό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, το Πρόγραμμα προσφέρει εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. από πεδία κυρίως Οικονομικών, Κοινωνικών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών, της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας. Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την απασχόλησή τους ως στελέχη επιχειρήσεων σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται κυρίως σε ειδικές μορφές τουρισμού. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω στα ζητήματα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημάτων Διοίκησης με ειδίκευση είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη είτε στον Τουρισμό - Υγεία και Ευεξία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στα βασικά πεδία ανάλυσης της Διοικητικής Επιστήμης και των εφαρμογών αυτής και επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών για την απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικής σε Οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, εμβαθύνει σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως η υγεία και ευεξία και στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία ανάλυσης, τα οποία αποτελούν το υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου, που απαιτείται για τη διεκπεραίωση αναλύσεων και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορους τομείς της καθημερινής οικονομικής ζωής. Απώτερος στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να αποτελέσει το όχημα για την κατάρτιση και την εκ βάθους κατανόηση βασικών μεθόδων άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης.