Πρόγραμμα Σπουδών

parallax background

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, εκ των οποίων οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τη μια:

1η Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη

2η Κατεύθυνση: Τουρισμός – Υγεία και Ευεξία.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού. Στο δεύτερο εξάμηνο δύο (2) μαθήματα κορμού και δύο (2) κατεύθυνσης επιλογής. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, οι φοιτητές θα παρακολουθούν, σε εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών, τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (Μ.Κ.Υ.), στο πλαίσιο των οποίων, για την επιτυχή περάτωσή τους, επιπλέον της εξέτασης, θα εκπονούν, για το κάθε ένα από τα δύο μαθήματα, από μία (1) συνθετική εργασία, υπό μορφή εμπεριστατωμένης μελέτης περίπτωσης ή περιορισμένης εμπειρικής έρευνας, όπου θα εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Επίσης, έχουν και τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει με ένα μάθημα της άλλης κατεύθυνσης. Τα μαθήματα θα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 2,5 εξάμηνα σπουδών (30 ανά εξάμηνο). Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η διάρκειά του είναι 15 μήνες.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και μέρος των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί στην αγγλική, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή δεν υπάρχουν με απόφαση της ΕΔΕ.

Επιπλέον των μαθημάτων του προγράμματος το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει εξειδικευμένα προπαρασκευαστικά σεμινάρια στους φοιτητές που δεν έχουν αποφοιτήσει από τμήματα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Οικονομική Επιστήμη ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τον Τουρισμό. Για την υποστήριξη των φοιτητών δύνανται να πραγματοποιούνται μαθήματα/σεμινάρια με εφαρμογές της θεωρίας όπως και ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης  επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις δύνανται να προσκαλούνται (Ν. 4485/2017, άρθρο 36, παρ.5) για την κάλυψη τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαλέξεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων και εν γένει του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ.. Η αναγκαιότητα διεξαγωγής μέρους ή όλων των σεμιναρίων αυτών, η διάρκειά τους και ο χρόνος διεξαγωγής τους εξετάζεται και αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε..

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες του Προγράμματος Σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, εκ των οποίων οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τη μια:

1η Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη

2η Κατεύθυνση: Τουρισμός – Υγεία και Ευεξία.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού. Στο δεύτερο εξάμηνο δύο (2) μαθήματα κορμού και δύο (2) κατεύθυνσης επιλογής. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, οι φοιτητές θα παρακολουθούν, σε εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών, τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (Μ.Κ.Υ.), στο πλαίσιο των οποίων, για την επιτυχή περάτωσή τους, επιπλέον της εξέτασης, θα εκπονούν, για το κάθε ένα από τα δύο μαθήματα, από μία (1) συνθετική εργασία, υπό μορφή εμπεριστατωμένης μελέτης περίπτωσης ή περιορισμένης εμπειρικής έρευνας, όπου θα εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Επίσης, έχουν και τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει με ένα μάθημα της άλλης κατεύθυνσης. Τα μαθήματα θα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.