Μαθήματα

parallax background

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών κατανεμημένα ανά εξάμηνο έχουν ως εξής:

1ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

ώρες

ECTS

Καινοτομία και Ηγεσία

Innovation and Leadership

30

7,5

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική

Applied Finance

30

7,5

Εταιρική Διακυβέρνηση

Corporate Governance

30

7,5

Λογιστική

Accounting

30

7,5

Σύνολο ωρών και ECTS

120

30

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ώρες

ECTS

Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις (Μ.Κ.)

Business Statistics

30

7,5

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Μ.Κ.)

Digital Transformation in Business Organizations

30

7,5

Εφαρμοσμένα Συστήματα Κοστολόγησης Υπηρεσιών (Μ.Κ.Ε.)

Applied Cost Accounting Systems in the Service Industry

30

7,5

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Μ.Κ.Ε.)

Service Marketing

30

7,5

Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Μ.Κ.Ε.)

Current Human Resource Management

30

7,5

Τραπεζικό Περιβάλλον – Μικροχρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Τοπική Ανάπτυξη (Μ.Κ.Ε.)

Banking Environment – Business Microfinance and Local Development

30

7,5

Σύνολο ωρών και ECTS

120

30

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ώρες

ECTS

Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις (Μ.Κ.)

Business Statistics

30

7,5

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Μ.Κ.)

Digital Transformation in Business Organizations

30

7,5

Ειδικές – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Μ.Κ.Ε.)

Special – Alternative Forms of Tourism

30

7,5

Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων (Μ.Κ.Ε.)

Cultural Tourism and Event Organization

30

7,5

Οργάνωση και Διοίκηση Ιαματικού και Θεραπευτικού Τουρισμού (Μ.Κ.Ε)

Thermalism and Therapeutic Tourism Management

30

7,5

Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Υγείας (Μ.Κ.Ε)

Healthcare Management

30

7,5

Σύνολο ωρών και ECTS

120

30

 

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ώρες

ECTS

Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Μ.Κ.Υ.)

Services Business Management

30

7,5

Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη (Μ.Κ.Υ.)

Entrepreneurship and Sustainable Development

30

7,5

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

 

 

 

Ανάπτυξη και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (Μ.Κ.Υ.)

Tourism Destination Development and Management

30

7,5

Τουρισμός Ευεξίας και Τοπική Ανάπτυξη (Μ.Κ.Υ.)

Wellness Tourism and Local Development

30

7,5

Σύνολο ωρών και ECTS

60

15