Πληροφορίες Προγράμματος

parallax background

Το Πρόγραμμα

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με τα γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση μιας, τουλάχιστον, γλώσσας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνολικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης περιλαμβάνονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..
Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων, ανά έτος εισαγωγής, στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται στις δύο κατευθύνσεις με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Προκηρύξεις εισαγωγής δύναται να δημοσιοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η διάρκειά του είναι δυόμισι (2,5) ήτοι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπλέον 3 μήνες (15 μήνες συνολικά) και το σύνολο των διδακτικών πιστωτικών μονάδων, που απαιτούνται για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), ανέρχεται σε 75 ECTS.